Jelić, mr Biljana

Diplomirala je Opstu muzicku pedagogiju na FMU u Beogradu. Magistrirala je na odseku za Studije filma i medija Na FDU u Beogradu, sa temom o filmskoj muzici.

U Muzickoj skoli "Dr Vojislav Vuckovic" predaje solfeđo i teoriju muzike. Koautor je dva udzbenika za solfedjo u izdanju Zavoda za udzbenike i nastavna sredstva. Bavi se mogucnostima povezivanja nastave instrumenta sa solfedjom, kao i funkcijom solfedja u interpretaciji muzike. radove iz oblasti psihologije muzike prikazala je na II i IV Pedagoskom forumu na FMU.

Dobitnik je nagrade Saveza drustava muzickih i baletskih pedagoga Srbije (1999).

Muzička škola Dr Vojislav Vučković
Kondina 6, 11000 Beograd
Tel/fax: 011 3241-169